SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

Rozloha obce je 427,4 ha, nadmorská výška v strede obce je 528 m, chotár 505 -915m.n.m. Reliéf územia je pomerne výškovo členitý, tvoria ho predovšetkým lesy, ktoré zaberajú 62% z celkovej výmery pôdy. Povrch chotára na širokých chrbtoch tvoria kryštalické horniny a bridlice, na strmších svahoch druhohorné horniny s krasovými javmi. Poľnohospodárska pôda predstavuje iba 32% územia, tvoria ju predovšetkým trvalé trávnaté porasty.

Obec založil zámožný škultét za účelom dobývania rudy, striebra a zlata v r. 1332 pod názvom Lehota Temes Vocata na nemeckom záložnom práve. K sčítaniu obyvateľov, ku dňu 26. mája 2001 mala 278 obyvateľov, z toho obyvateľstvo v produktívnom veku bolo zastúpené viac ako 52%-tami. Demografický vývoj v sledovanom období v obci stagnuje. Sociálna a bytová situácia v obci nasvedčuje tomu, že tento trend vo vývoji počtu obyvatelov bude v najbližšej budúcnosti pokračovať. Z hľadiska národnostného zloženia možno pokladať obyvateľstvo obce za homogénne, až 99% obyvateľov je slovenskej národnosti. Obdobná situácia je vo vierovyznaní, 89% obvateľov je rímskokatolíckeho vyznania.Obec je hospodársky najviac závislá na najbližších mestách Nováky a Prievidza.