SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obnova osvetlenia

 12.09.2023

V mesiacoch november – december 2015 prebiehala v našej obci „Obnova verejného osvetlenia“. Obec sa uchádzala o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, ktoré poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR. Obec na túto obnovu získala finančné zdroje z Operačného programu Konkurencie schopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika. Z opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, programového obdobia 2007 – 2013 vo výške 49 549,82 eur. Celkové náklady projektu činia 52 157,70 eur. Rozdiel celkových nákladov a nenávratného finančného príspevku obec Temeš hradila z vlastných prostriedkov.

V existujúcej sústave VO v obci Temeš je bolo nainštalovaných 41 ks svietidiel, ako svetelné zdroje boli použité kompaktné žiarivky, vysokotlakové sodíkové výbojky a vysokotlakové ortuťové výbojky, ktoré boli technicky zastaralé a po dobe životnosti. V obci bol nainštalovaný 1 ks rozvádzača. Vnútorné časti rozvádzača boli síce funkčné, ale poškodené vplyvmi vonkajšieho prostredia čo malo vplyv na bezpečnosť, funkčnosť, bezporuchovú prevádzku. Z uvedených dôvodov si existujúci stav vyžadoval komplexnú modernizáciu.

Realizáciou projektu došlo k zabezpečeniu vhodného osvetlenia v rámci obce Temeš. Boli zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaisťujú odstránenie nežiadúcich emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 6,07 t ročne. Zjednoduší sa údržba celého systému a znížia sa náklady v ďalších rokoch. Situácia sa pozitívne zmení po environmentálnej, ekonomickej ale aj po sociálnej stránke (väčšia bezpečnosť občanov, zníženie vandalizmu a pod.) V rámci technického riešenia projektu došlo k výmene existujúcich 41 ks svietidiel k doplneniu 34 ks svietidiel a k výmene 1 ks existujúceho rozvádzača RVO za nový rozvádzač.

Technickú realizáciu obnovy verejného osvetlenia a kompletnú realizáciu projektu zabezpečovali dodávatelia, ktorí boli vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006.