SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Slovenské Národné Povstanie 2014

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené protifašistické vystúpenie slovenského ludu v roku 1944, jedna z rozhodujúcich udalostí moderných slovenských dejín. Zacalo sa 29.augusta 1944 bojovými akciami partizánov a vlasteneckých jednotiek slovenskej armády proti hitlerovským vojskám.

Najmasovejšie sa do SNP zapájali obyvatelia robotníckych oblastí na Horehroní, hornej Nitre, v Turci, Liptove. Odtialto nastupovalo mnoho mužov, žien, a najmä mládeže do partizánskych oddielov a povstaleckej armády. Za SNP bojovalo približne 18 tisíc partizánov a 50-60 tisíc príslušníkov povstaleckej armády. Povstalecké jednotky sa vyznacovali bojovou odhodlanostou a nadšením, avšak neboli dostatocne organizované, vycvicené a vyzbrojené, predovšetkým tažkými a špeciálnymi zbranami. V tažkých povstaleckých bojoch, najmä pri Strecne, Martine, Cremošnom, Ružomberku, Telgárte (dnes Švermovo), na hornej Nitre, pri Hronskej Dúbrave a Banskej Štiavnici povstalci zmarili plány okupantov obsadit v bleskovej akcii celé Slovensko. V prvých dnoch povstania bolo oslobodené územie približne od Žiliny a hornej Nitry až po Vysoké Tatry a Dobšinú,

Na oslobodenom území sa rozvinul slobodný život v demokratických podmienkach, zacali sa významné revolucné premeny. KSS vystúpila z ilegality a už 2.spetembra vydala vyhlásenie, v ktorom osvetlila ciele ozbrojeného boja a vyzvala lud k mobilizácii všetkých síl pre boj. Organizovala verejné zhromaždenia ludu, na ktorých vysvetlovala zmysel a ciele povstania a ukazovala, ako má obyvatelstvo pomáhat povstaleckému frontu. Do zbrane nastupovali dobrovolníci a záložníci, rozrastali sa a vznikali nové partizánske oddiely. Obyvatelstvo sa masovo zúcastnovalo na výstavbe opevnení, poskytovalo pomoc bojujúcim jednotkám v zásobovaní, v starostlivosti o ranených, v doprave vojenského materiálu. Povstanie sa udržalo na súvislom území vyše dvoch mesiacov aj vdaka sovietskej armáde.

Povstalci spôsobili nepriatelovi od vypuknutia SNP do oslobodenia Slovenska znacné straty na mrtvych, ranených a zajatých, partizáni a povstaleckí vojaci znicili mnoho komunikacných spojov, transportných vlakov, zbraní i vojnového materiálu. Politický význam SNP je v tom, že slovenský národ sa ním zásadne a energicky dištancoval od hitlerovského a domáceho fašizmu a prihlásil sa k ideám ludskej moci, demokracie, pokroku a slobody. Na povstaleckom území zvrhol fašistický režim a revolucnou cestou zacal budovat nové spolocenské zriadenie. Prihlásil sa k utvoreniu spolocného štátu Cechov a Slovákov, jednoznacne dokázal, že je svojbytným a svojprávnym národom. Povstanie bolo súcastou medzinárodného boja európskych národov proti fašizmu, pricom mu patrí významné miesto z hladiska trvania ozbrojeného povstaleckého boja, pretože nijaké iné povstanie v Európe za 2.svetovej vojny (okrem Varšavského povstania a boja národov Juhoslávie) sa neudržalo tak dlho ako SNP. Slovenské národné povstanie podporilo slovenské vlastenectvo. A preto by sme nemali nikdy zabudnút na ludí, ktorí bojovali za našu slobodu.

Množstvo vojakov v 1. a 2. svetovej vojne padlo aj za slobodu obyvatelov obce Temeš.
Pripomína nám to 1 pamätná tabula na priecelí kultúrneho domu a 3 pamätníky, ktoré sa nachádzajú v katastri obce. Pri príležitosti 70.výrocia SNP predstavitelia obce Temeš položili vence pri pamätníkoch padlých hrdinov.